Ook voor een ervaren ecoloog blijft het verifiëren van waarnemingen belangrijk
Home Quickscan Natura 2000 Vleermuizen Broedvogels Andere soorten Ontheffing BREEAM Over EONW Contact

Marterachtigen

De das, otter, boom- en steenmarter zijn landelijk beschermd. Wezel, hermelijn en bunzing zijn alleen in een aantal provincies beschermd. EONW kan voor u een gericht onderzoek naar het voorkomen van deze soorten uitvoeren met behulp van cameravallen. Het onderzoek wordt gedaan volgens de richtlijnen van de kennisdocumenten van BIJ12, de handreiking wezel, hermelijn en bunzing van de provincie Noord-Holland en de Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortbescherming (download pdf) van de provincie Noord-Brabant.

Reptielen, vissen en amfibieën

Onderzoek naar beschermde vissen en amfibieën wordt bij voorkeur uitgevoerd met behulp van eDNA. Met eDNA kan eenvoudig de aanwezigheid van vissen en amfibieën in wateren worden vastgesteld. Als met gebruik van eDNA de aanwezigheid van deze soorten wordt vastgesteld, dan wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de populatiedichtheid van de aangetroffen soorten. Wanneer een onderzoeksmethode afwijkt van wat beschreven staat in de kennisdocumenten van BIJ12 of de soortinventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureau's dan wordt eerst met bevoegd gezag overlegd over de juistheid van de onderzoeksmethode. Voor onderzoek naar reptielen wordt gebruik gemaakt van ‘herpetoplaatjes’ om de waarnemingskans te vergroten. Dat geldt met name voor (juveniele) slangen en hazelwormen.In verband met integriteitswaarborging worden geen opdrachten binnen de gemeente Den Haag uitgevoerd, noch worden er opdrachten aangenomen van bedrijven die op het gebied van ecologie een zakelijke relatie met de gemeente Den Haag hebben.