Voor het uitvoeren van werkzaamheden in leefgebieden met beschermde soorten in vaak een ontheffing vereist
Home Quickscan Natura 2000 Vleermuizen Broedvogels Andere soorten Ontheffing BREEAM Over EONW Contact

Wat is nodig voor een ontheffingstraject?

Zijn ergens beschermde soorten aangetroffen, dan moet voordat de werkzaamheden kunnen beginnen een ontheffing worden aangevraagd. Dat kan best ingewikkeld zijn. Zo moet worden aangetoond dat de ingreep geen gevolgen heeft voor de gunstige staat van instandhouding van de betrokken soort(en). Voor het verkrijgen van een ontheffing moet het wettelijk belang onderbouwd worden en moet een alternatievenafweging plaatsvinden. Tot slot is het vaak verplicht een mitigatieplan en/of een activiteitenplan op te stellen.

Uitvoeren (tijdelijke) mitigerende maatregelen

In veel gevallen moeten er mitigerende maatregelen worden genomen, zowel tijdelijke als definitieve. Definitieve mitigerende maatregelen zijn vaak een integraal onderdeel van de werkzaamheden. EONW kan ondersteunen bij het nemen van tijdelijke mitigerende maatregelen.In verband met integriteitswaarborging worden geen opdrachten binnen de gemeente Den Haag uitgevoerd, noch worden er opdrachten aangenomen van bedrijven die op het gebied van ecologie een zakelijke relatie met de gemeente Den Haag hebben.