Bij een quickscan wordt een plangbied grondig afgezocht naar sporen en potenties voor beschermde soorten
Home Quickscan Natura 2000 Vleermuizen Broedvogels Andere soorten Ontheffing BREEAM Over EONW Contact

Wat is een ecologische quickscan?

Een ecologische quickscan is een eerste stap om duidelijk te krijgen of een geplande ingreep of activiteit kan leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming of het Natuurnetwerk Nederland. Het is een eerste verkenning naar het effect van geplande werkzaamheden, activiteiten en ingrepen, en daarmee de haalbaarheid van een initiatief. Een ecologische quickscan helpt bij het beoordelen of de vigerende wetgeving rond natuurbescherming een bestemmingsplanwijziging naar alle redelijkheid in de weg staat of niet.

Een ecologische quickscan bestaat uit een kort veldbezoek en een literatuuronderzoek, en geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Welke overtredingen van wet- en regelgeving zijn zeker niet aan de orde?
  • Welke overtredingen van wet- en regelgeving zijn mogelijk wel aan de orde?
  • Welke aanvullende onderzoeken en toetsingen zijn nog nodig om te voldoen aan een definitieve toetsing aan de wet- en regelgeving?

Wat is een ecologische quickscan niet?

Een ecologische quickscan bevat geen gericht onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en heeft de status van een voortoets in het licht van Natura 2000. Ook loopt een quickscan niet het afwegingskader van Natuurnetwerk Nederland door.

Is vaak aanvullend onderzoek noodzakelijk?

Of aanvullend onderzoek nodig is, hangt natuurlijk af van de situatie. In het geval van sloop van gebouwen en/of (grootschalige) renovaties aan gevels en daken, is een aanvullend onderzoek naar vleermuizen en huismussen meestal onvermijdelijk. Ook is vaak een aanvullende toetsing nodig wanneer het plangebied in het Natuurnetwerk Nederland ligt, in een Natura 2000-gebied of op korte afstand daarvan.

Wanneer spreken we van een natuurtoets?

Een natuurtoets is een totaaltoetsing aan de natuurwetgeving en omvat vaak ook de resultaten van een aanvullend onderzoek en/of een diepgaandere toetsing aan gebiedsbescherming (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland).In verband met integriteitswaarborging worden geen opdrachten binnen de gemeente Den Haag uitgevoerd, noch worden er opdrachten aangenomen van bedrijven die op het gebied van ecologie een zakelijke relatie met de gemeente Den Haag hebben.